Farnost L. Michal

S finančnou podporou ministerstva kultúry

Reštaurovanie farského kostola sv. Michala archanjela v Liptovskom Michale je realizované

Názov projektu: Reštaurovanie kultúrnej pamiatky ÚZPP:332/1 1. etapa – kostol sv. Michala archanjela Liptovský Michal.

Obnova gotických okien reštaurátorským spôsobom v súlade s podmienkami danými Krajským pamiatkovým úradom v Žiline.

č. zmluvy: MK-812/2018/1.1