Farnost L. Michal

Sviatosti

Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva

Prosíme snúbencov, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti, o splnenie týchto požiadaviek:

 • Nahlásiť na Farskom úrade (osobne, telefonicky alebo mailom) svoj záujem prijať sviatosť manželstva aspoň 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša.
 • Absolvovať KURZ PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO. Termíny, miesta a registračný formulár nájdete na: www.domanzelstva.sk.
 • Ak už boli snúbenci civilne sobášení, prinesú potvrdenie o uzavretí civilného manželstva.
 •  V prípade, že jeden zo snúbencov je vdovec/vdova, prinesie so sebou doklad o smrti manžela/manželky.
 • Ak ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce manželstvo uznal cirkevný súd za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok cirkevného súdu.
 • V prípade, že ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce rozvedené civilné manželstvo možno podľa cirkevného práva považovať za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok štátneho súdu.
 • Priniesť so sebou spísanú a potvrdenú žiadosť o uzavretie manželstva  príslušným Matričným úradom (ak bude sobáš v Liptovskom Michale alebo v Ivachnovej, je potrebné ísť na Matričný úrad do  Liptovskej Teplej; ak bude vo Vlaškách, tak do Ľubele).

Prosíme snúbencov, aby v týždni pred uzavretím manželstva pristúpili k sviatosti zmierenia.

Žiadame snúbencov, aby manželstvo neuzatvárali v piatok a v pôstnom a v adventnom období.

 

Manželské prekážky

Rozlučujúce prekážky robia sviatosť manželstva neplatnou. Sú buď Božieho práva, alebo cirkevného práva. Od rozlučujúcich prekážok Božieho práva nemôže dišpenzovať (oslobodiť) ani Cirkev. Od prekážok cirkevného práva môže dišpenzovať Cirkev a len potom je možné prijať sviatosť manželstva.

Manželské prekážky Božieho práva

 • Iný, pred Bohom právoplatne jestvujúci manželský zväzok.
 • Neschopnosť k úkonu manželského spojenia existujúca v čase prijatia sviatosti manželstva.
 • Pokrvenstvo priamej línie (otec – dcéra – vnučka …) a druhý stupeň bočnej línie (brat – sestra)

Manželské prekážky cirkevného práva

 • Nedostačujúci vek. Podľa cirkevného práva muž 16 rokov a žena 14 rokov. U nás musíme rešpektovať vek dospelosti 18 rokov.
 • Sobáš katolíka s nepokrsteným.
 • Diakonská a kňazská vysviacka a sviatostný sľub čistoty.
 • Pokrvenstvo bočnej línie do štvrtého stupňa vrátane (bratancove deti – prabratanci).
 • Švagrovstvo v priamej línii.
 • Zločin zavraždenia jedného z manželov, aby sa pozostalý manžel mohol oženiť so svojou spoluvinníčkou alebo manželka so svojim spoluvinníkom.
 • Únos.
 • Verejná mravopočestnosť zneplatňuje manželstvo v prvom stupni priamej línie medzi mužom a dcérou ženy, s ktorou žije a opačne.
 • Osvojenie (adopcia) zneplatňuje manželstvo v priamej línii (muž si nemôže vziať za manželku dievča, ktoré adoptoval za dcéru) a v druhom stupni bočnej línie (osvojený chlapec si nemôže vziať nevlastnú sestru).
 • Prinútenie alebo strach (ak je niekto fyzicky alebo psychicky donútený k manželstvu s osobou, ktorú nijako nechce).
 • Miešané manželstvo – katolík s nekatolíkom, ale pokrsteným. Pre katolíka je platné sviatostné manželstvo len vtedy, ak ho uzavrie podľa predpísanej cirkevnej formy, pred príslušným zástupcom Cirkvi a pred dvoma svedkami.