Farnost L. Michal

Sviatosti

Sviatosť krstu

Pokyny pre rodičov a krstných rodičov

  • Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa.
  • Náuky sa konajú po dohode v kancelárii farského úradu alebo v kostole podľa trvalého bydliska.
  • Sviatosť krstu sa vysluhuje (okrem sviatkov)  vo farskom kostole v sobotu vo sv. omši o 8.00, prípadne hneď po sv. omši.

 

Podľa Kódexu kánonického práva musí krstný rodič spĺňať:

  • aby dovŕšil šestnásty rok života
  • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
  • ak žije v jednej domácnosti s partnerom, je nutné, aby bol cirkevne sobášený
  • aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca
  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (porov.kán.874)

K sviatosti zmierenia pristúpia rodičia a krstní rodičia v priebehu týždňa.

Prosíme, aby o vyslúženie sviatosti krstu nežiadali veriaci, ktorí nie sú našimi farníkmi. Nech sa obrátia na svoj Farský úrad. Ďakujeme.